Vežbajte Python

Online - Python

Python - Zadaci

Linijske strukture

 1. Napisati program za ispis sume dva broja
 2. Izdvojiti cifre dvocifrenog broja. Ispisati prvi cifru desetica pa cifru jedinica.
 3. Izdvojiti cifre dvocifrenog broja. Sabrati cifre i ispisati broj, cifre i sumu.
 4. Izdvojiti cifre trocifrenog broja. Ispisati izdvojene cifre.
 5. Izdvojiti cifre trocifrenog broja. Sabrati izdvojene cifre.
 6. Napisati program za ispis trocifrenih brojeva koji su jedanki sumi kubova svojih cifara (Amstrongov broj).
 7. Izdvojiti cifre četverocifrenog broja.
 8. Izračunati kvadrat upisanog broja.
 9. Naći program za izračunavanje aritmetičku sredinu tri broja.
 10. Učitati 3 broja. Naći sumu prvog i trećeg te razliku trećeg i prvog.
 11. Izračunati kvadratni korijen upisanog broja i ispisati kao novu varijablu.
 12. Izračunati sumu kvadrata tri učitana broja.
 13. Izračunati sumu kubova tri učitana broja.
 14. Izračunati povrsinu kvadrata.
 15. Izračunati obim kvadrata.
 16. Za upisanu stranicu kocke izračunati obim kocke.
 17. Za upisanu stranicu izračunati površinu kocke.
 18. Izračunati dijagonalu kvadrata.
 19. Napisati program za izračunavanje površine pravougaonika.
 20. Napisati program za izračunavanje obima pravougaonika.
 21. Napisati program za izračunavanje izraza: 2x, a / 3
 22. Za upisani poluprečnik izračunati obim kruga.
 23. Za upisani poluprečnik izračunati površinu kruga.
 24. Za poznati poluprečnik izračunati obim i površinu kruga.
 25. Za poznatu površinu kruga izračunati poluprečnik i obim kruga.
 26. Za poznat obim kruga izračunati poluprečnik i površinu kruga.
 27. Napisati program za izračunavanje obima trougla:
 28. Ispisati generisani dvocifren slučajan broj. Zatim ispisati proizvod cifara.
 29. Učitati stranice trougla i naći obim i površinu.
 30. Izračunati O, P i V kvadra (za poznate stranice a, b, c)
 31. Napisati program za izračunavanje sume, proizvoda i razlike dva učitavana broja.
 32. Napisati program za učitavanje tri broja. Prva dva sabrati i podjeliti sa trećim.
 33. Napisati program za pretvaranje galona u litre. (1 galon = 4.54 litre).
 34. Napisati program za pretvaranje dolara u evre.
 35. Napisati program za pretvaranje km/h u m/s.
 36. Napisati program za pretvaranje Kelvinovih stepena u Celzujsove stepene.
 37. Napisati program kojim se prevodi temperatura iz skale Celzija u skalu Farenhajta.
 38. Napisati program za računanje godina starosti.
 39. Jedan radnik uradi posao za M dana a drugi za N dana. Za koliko dana bi uradili posao ako rade zajedno.
 40. Ako vozilo pređe sa x litara s km. Koliko potroši litara na 100 km.
 41. Koliko treba dodati primjese u tečnost zapremine V da se sa 2% poveća na 5%.
 42. U banci imate određenu sumu novca. Godišnja kamata je 17%. Pod predpostavkom da ništa ne podižete u banci, koliko ćete novaca imati nakon tri godine.
 43. Učitati koordinate tačke M1(x1,y1) izračunati udaljenost od koordinatnog početka.
 44. Učitati koordinate dvije tačke M1(x1,y1) i M2(x2,y2) i izračunati udaljenost.
 45. Napisati program koji učitava trocifreni broj i ispisuje sumu cifara.
 46. Napisati program koji učitava petocifreni broj i ispisuje cifre unazad.

Razgranate strukture

stranica u pripremi

Ciklične strukture

stranica u pripremi